Specialistische cursus Systeemtheoretische psychotherapie - 40 uur

Medio 2020 - onder voorbehoud

De School voor systemische opleidingen organiseert een specialistische cursus Systeemtheoretische psychotherapie "Systeem en psychiatrie" onder leiding van hoofddocent Ineke Rood.

Docenten

Naast hoofddocent Ineke Rood zullen er gastdocenten zijn die als psychiater werkzaam zijn in de psychiatrie. Tijdens de cursus zal gedurende één lesdag in samenwerking met Dirk Corstens gewerkt worden met de Open Dialogue-methode van Seikkula.

Zie ook: www.psychosenet.nl

 

Programma

6 lessen waarin naast kennis door middel van literatuur veel aandacht is voor vaardigheden en de houding van de therapeut.

Dag 1: De moderne versus de postmoderne visie op systeem en psychiatrie
Dag 2: Crisisinterventie bij As I en As II problemen
Dag 3: GGZ en sociale psychiatrie; problemen in de realiteitstoetsing
Dag 4: Depressie
Dag 5: Borderline persoonlijkheidsstoornis
Dag 6: De persoon van de therapeut en het integreren van de kennis, attitude en vaardigheden.

Visie en verantwoording

In deze specialisatie wordt er gewerkt vanuit een postmoderne visie op systeem, psychiatrie en psychopathologie. Het constructivistische perspectief en het sociaal constructionisme zijn leidend. Welbewust is gekozen voor een specifiek basisboek, namelijk Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen van W. Madsen, dat het volgende uitgangspunt heeft:

'Werken met gezinnen met een complexe en multipele problematiek is niet gemakkelijk. Maar hoeveel er ook fout kan gaan, er zijn altijd ook zaken die wel goed gaan en waaruit kracht en inspiratie kan worden geput. Cliënten zijn immers meer dan de som van hun problemen. Bij hulpverlening mag dus niet uitsluitend tijd worden besteed aan de analyse en correctie van oude problemen.'

In deze visie gaan we uit van het gegeven dat kennis over systemen verkregen kan worden door in het contact met het cliëntsysteem een waarderend bondgenoot te zijn. Het werken met systemen wordt vergemakkelijkt wanneer er ruimte is voor de lokale kennis van systemen en van de systeemtherapeut i.o. en wanneer er ruimte is voor onderzoek naar de veerkrachtaspecten die in elke persoon en elk systeem aanwezig zijn, o.a. door gebruik te maken van de Open Dialogue-methode van Jaakko Seikkula.

Door de individualisering, secularisering en globalisering lijken we het geloof in de groep en het inzetten van het omringende systeem te zijn kwijtgeraakt. In deze cursus staan we stil bij de invloed van de veranderde samenleving en hoe het leven in de context van de huidige samenleving van invloed is op de wijze waarop wij naar psychiatrie kijken. Psychiatrische symptomen zijn, naast genetische factoren, mede het gevolg van ingrijpende gebeurtenissen en trauma’s die onvoldoende onderkend zijn.

Met name in niet-Nederlandse gezinnen blijkt men tijdens een hulpverleningstraject de invloed van migratie en breuken in familielijnen onvoldoende te onderkennen.

Tijdens de cursusdagen zal veel aandacht zal worden besteed aan het stellen van de juiste vragen. Het model 'interventive interviewing' van K. Tomm is daarbij een goede leidraad. 'Interventive interviewing' in een proces van circulaire en reflectieve vraagstelling brengt een verandering aan in hoe mensen hun individuele of familiesituatie opvatten.

Opvattingen over psychiatrie worden veelal vertolkt via pathologiserende, overheersende verhalen die voortkomen uit het huidige marktdenken, waarin efficiëntie, productie en bureaucratie leidend zijn. In deze cursus wordt enerzijds aangesloten bij dit dominante discours, maar wordt anderzijds ruimte gemaakt voor nieuwe probleemoplossende vragen en verhalen door de cliënten te helpen weer voeling te krijgen met de toekomst die ze zichzelf wensen of die past bij hun mogelijkheden en beperkingen. Want beperkingen zijn er ook, daar waar je in de sociale psychiatrie geconfronteerd wordt met ernstig lijden vanwege stoornissen die chronisch van aard zijn. Denk daarbij o.a. aan psychotische stoornissen en bipolaire depressies. In deze specialisatie wordt stilgestaan bij de positieve invloed van medicatie en de wijze waarop je de systemen kunt ondersteunen bij dit vaak moeizame proces van acceptatie.

In deze specialisatie wordt specifiek de nadruk gelegd op de invloed van de taal. Door aan te sluiten bij de taal, de heersende conversatie van een cliëntsysteem, vindt er een ontmoeting plaats. Door het spelen met taal, metaforen, herinneringen, getuigenissen wordt er ruimte gemaakt voor nieuwe oplossingen.

Werkvormen

Aansluiten bij de verschillende leerstijlen. Bespreken literatuur, hoorcollege, discussie, film, literatuur, oefeningen in houdingsaspecten en oefeningen in vaardigheden, o.a. door rollenspel.

Literatuur

Rode draad is het boek Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen van W. Madsen. Daarnaast worden artikelen als leidraad genomen die passen bij het thema van de dag. Extra aanvulling op de literatuur van de dag vormt een lesvoorbereiding door 2 cursisten. Elke lesdag is er een hoorcollege van de docent waarin wordt ingegaan op de verschillende visies op het thema van de dag en de highlights van de dag. Verder wordt de volgende literatuur gebruikt:

Ausloos, G. (1999) De competenties van families. Tijd, chaos, proces. Uitgeverij Garant, Leuven/ Apeldoorn.
De Wachter, D. (2012) Borderline times. Het einde van de normaliteit. Uitgeverij Lannoo Campus, Leuven.
Van der Does, W. (2005) Zo ben ik nou eenmaal. Lastpakken en angsthazen en buitenbeentjes. Grenzen en mogelijkheden. Scirptum Psychologie, Schiedam.
Van Os, J. (2016) De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Diagnosis Uitgevers, Leusden.

Praktische informatie

Locatie: Schoolpad 7, 6241 CK Bunde
Data    : medio 2020
Tijd      : 9.30 - 17.30 u

Prijs

Deelname aan de cursus kost € 1400, inclusief lunch.
De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling op rekeningnummer
NL93 ABNA 04.381.68.062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

Accreditatie

Deze cursus is door de NVRG geaccrediteerd met 42 punten.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze workshop door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen naar

Mariëlle Gelissen
Psycholoog/Systeemtherapeut
Coördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 06-18050855

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson