Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie

De leergang biedt een kennismaking met de opvattingen van een aantal belangrijke hedendaagse denkers. Gedurende de leergang kom je te weten dat in de hedendaagse filosofie de werkelijkheid wordt opgevat als een kwestie van sociaal-constructionisme en dat een nieuwe benadering van ‘het zelf’ als in wording, belichaamd, relationeel en verantwoordelijk is aangeboden.

Vanzelfsprekend bespreken we elke bijeenkomst de implicaties van deze opvattingen voor de narratieve systeemtherapie.

De leergang vindt deze keer plaats van 24 oktober 2020 t/m 20 maart 2021. De bijeenkomsten vinden plaats in Het Schooltje in Bunde.

Meer informatie: zie onderstaand het programma en de data van de 6 bijeenkomsten

Aanmelding: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl / Mariëlle Gelissen / 06-18050855

Filosofie. Van Plato t/m Nietzsche – 24 oktober 2020

Op de eerste bijeenkomst van de Leergang: Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie volgen we in vogelvlucht de ontwikkelingen in de Westerse wijsbegeerte (van Plato tot Friedrich Nietzsche).
We komen te weten
- hoe in de Oudheid filosofie werd opgevat als ‘politicologisch project’, dat Plato de mens opvatte als lichaam en ziel, dat kennisverwerving een kwestie was van door woorden van de meester de waarheid herinneren respectievelijk van schouwen van de waarheid door reiniging van de ziel
- hoe in de moderne tijd filosofie werd opgevat als epistemologisch project, dat René Descartes verantwoordelijk is voor de ‘uitvinding’ van de geest en van de mens als ‘ik denk’, dat kennisverwerving een kwestie van mentaal constructivisme
- dat Friedrich Nietzsche filosofie opvatte als een esthetisch-ethisch project en de mens als een kunstzinnig scheppend wezen dat als enkeling krachtig in het leven hoort te staan.

Taalspelen en bestaan verstaan – 21 november 2020

Op de tweede bijeenkomst van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van de twee ‘reuzen’ van de Westerse filosofie van de twintigste eeuw Ludwig Wittgenstein en Martin Heidegger. Wittgenstein is verantwoordelijk voor de ‘linguistic turn’ in de Westerse filosofie. Filosofie wordt door hem opgevat als taalanalyse. In zijn boek Filosofische Onderzoekingen toont hij dat de betekenis van woorden ontstaat tijdens het gebruik, dat wij deelnemen aan taalspelen, dat het gebruik van taal dan ook (spel)regelgeleid is. Heidegger vat filosofie op als zijnsverstaan. In zijn boek Zijn en tijd stelt hij voor het zelf op te vatten als ‘erzijn’ (Dasein), biedt hij een analyse van ons bestaan als relationeel en temporeel van aard en roept hij op het bestaan vorm te geven vanuit het besef dat je in betrekkingen bent en een gevoel van betrokkenheid.

Discours, deconstructie en gastvrijheid – 12 december 2020 - Narratieve Systeemtherapie

We maken kennis met de opvattingen van Michel Foucault en Jacques Derrida.
Foucault laat zien dat elke gespreksgemeenschap een orde van spreken (discours) kent – een samenhang van krachtenveld en heersende opvattingen die met behulp van een aantal procedures in stand wordt gehouden.
Derrida toont aan dat het Westerse denken een bepaalde conceptuele constructie kent – in hiërarchisch gestructureerde binaire opposities. Hij stelt voor om in het lezen / luisteren van de woorden van de ander(e) meer gastvrijheid te tonen.

Het zelf als rizoom, het man-vrouw onderscheid en het nomadisch zelf - 16 januari 2021

Op de vierde bijeenkomst van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van Gilles Deleuze, Luce Irigaray en Rosi Braidotti.
Deleuze omschrijft filosofie als de creatie van concepten en stelt voor het zelf op te vatten als rizomatisch van aard.
Irigaray maakt duidelijk dat het man-vrouw onderscheid een door het ‘discours’ bepaalde conceptuele constructie is die de seksuele differentie niet erkent.
Braidotti stelt voor om van de opvattingen van Deleuze en Irigaray gebruik te maken om het zelf, onszelf, als nomadisch te beschouwen.

Ethiek en neurobiologie – 20 februari 2021

Op de vijfde bijeenkomst van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van Emmanuel Levinas en Antonio Damasio.
Levinas stelt dat – anders dan tot nu toe gebruikelijk – ethiek heteronomie als grondbeginsel zou moeten hebben, dat elke handelingssituatie een ethische dimensie heeft en dat je in staat bent – door te luisteren naar het gelaat van de Ander – te doen wat de ander vraagt.
Damasio toont aan dat wij – op basis van hersen- en zenuwstelstel-capaciteit – in staat zijn in handelingssituaties te voelen wat er gaande is en wat er van ons gevraagd wordt.

Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie -20 maart 2021

Op de laatste bijeenkomst van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van Peter Bieri, John Shotter en Jan Olthof.
Bieri omschrijft de therapeutische praktijk als een praktijk van toe-eigening van de wil waarin door articulatie, begrijpen en beoordeling van de wil de speelruimte van de cliënt om te kiezen vergroot wordt.
Shotter vat de therapeutische praktijk op als “a dialogically-structured process, enacted by living bodies in spontaneously responsive contact with each other” en Olthof stelt voor de praktijk al een vorm van door diagonaliteit gekenmerkte oefenpraktijk te zien waarin therapeut en cliënt hun verhalen uitwisselen en samen weven.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie
Locatie: Schoolpad 7, 6241 CK Bunde

Voor data zie onderstaande informatie
Tijd: 10.00 - 17.00 u met een uur lunchpauze

Prijs
Deelname aan de leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie kost € 750 (incl. reader en lunch), of € 160 per afzonderlijke bijeenkomst.

Je kunt je aanmelden voor deze leergang door je persoonsgegevens voor deelname te mailen naar:

Mariëlle Gelissen
Psycholoog/Systeemtherapeut
Coördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
Telefoon: 06-18050855

De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling op rekeningnummer
NL93 ABNA 04.381.68.062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

Accreditatie
Voor leden van de NVRG levert deelname aan de leergang 36 accreditatiepunten op. De bijeenkomsten kunnen echter ook los van elkaar gevolgd worden en leveren voor NVRG-leden dan 6 accreditatiepunten per keer op.

De leergang kan ook door mensen uit andere werkvelden worden gevolgd. Zo deden het afgelopen jaar mensen mee die werkzaam waren in het onderwijs, de gezondheidszorg en organisatieadvies.

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson