Leergang Infant Mental health (IMH) en systeemtherapie

De School voor systemische opleidingen organiseert 2-jaarlijks in samenwerking met Hetty Jonker een leergang IMH en systeemtherapie Werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie. De eerstvolgende reeks bijeenkomsten start in november 2019.

Deze cursus vindt tot en met 2021 eenmaal of tweemaal per jaar plaats (accreditatie door de NVRG is toegekend tot 2021).
In deze specialistische cursus worden de theorie en praktijk vanuit de Infant Mental Health-traditie en de narratieve systeemtherapie behandeld.
Dit houdt in de rol van de therapeut in het contact met alle gezinsleden, van moeder en baby tot de hele familie.

Docenten

Hoofddocent van de leergang IMH en systeemtherapie is Hetty Jonker (NultotZes Psychotherapie), GZ-psycholoog/psychotherapeut BIG, IMH-specialist, narratief systeemtherapeut, bewegingspsychotherapeut.


 

Mededocenten: Jan Olthof, psychotherapeut, systeemtherapeut, erkend supervisor en leertherapeut bij de NVRG; Angelina Linszen-Kooij, K&J-psychiater en IMH-specialist

Doelgroep

Deze cursus kan worden gevolgd ten behoeve van (her-) registratie als IMH-specialist en als specialistische cursus voor systeemtherapeuten in opleiding.

Daarnaast is de cursus toegankelijk voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, cb-artsen, kinderartsen, kinderpsychiaters, gedragswetenschappers, kind- en jeugdwerkers, ambulante gezinswerkers en andere hulpverleners in het werkveld 0-6 jarigen.
Bvk met een BIG- of SKJ-registratie.

De cursus staat ook open als bij- en nascholing voor reeds erkende systeemtherapeuten.

 

Inhoud van de cursus

Aan bod komen:

- concepten uit de IMH: Motherhoodconstellation, Port of Entry, prikkelverwerking en regulatie, verbale en nonverbale afstemming, ontwikkeling van gehechtheid en problematische gehechtheid, observatie ouder-kind interactie, onderzoeken van representaties, a-typisch oudergedrag, reflectief en mentaliserend vermogen, blije zwangerschap en angst, gezonde vroege ontwikkeling (1000 critical days), de rol van de vader, ghosts in the nursery, (psychiatrische vroeg-) diagnostiek en DC 0-3R/DC 0-5, informatie uit de neurobiologie, de stappen van dyade naar triade naar gezinsvorming.

- concepten uit de narratieve systeemtherapie: deconstructie van probleemverhalen, scheppen van narratieve ruimte, gelijkwaardigheid in de relatie, externaliseren van probleemgedrag, identiteit los van het probleem, zorgdragen voor verbinding en commitment, herstel na trauma, intergenerationele patronen en verhalen, familie en culturele context.

- concepten uit de speltherapie: ruimte maken voor innerlijke beleving, gebruik maken van de therapeutische relatie en de spelwerkelijkheid als transitionele ruimte, plezier en herhaling, helende werking van spel, family play therapy.

Werkwijze

Algemeen

Tijdens de bijeenkomsten zal aandacht worden besteed aan het scheppen van een veilig klimaat waarin alle cursisten op eigen wijze van elkaar en van de docenten kunnen leren. We zullen zorgen voor een reflectieve ruimte. Daarbinnen zullen we betekenis geven aan het effect van kennis en vaardigheden op het eigen functioneren en binnen het eigen werkveld. We staan stil bij de therapeutische relatie.
Er zal ruimte zijn voor feedback.

Werkvormen

Literatuurbespreking
Theoretische inleidingen door de docent
Oefenen met modelgedrag (interventies, observatie, leren spelen).
Zelfervaring
Aandachtsoefeningen/mindfullness training
De cursusgroep als reflectief team.
Bestuderen van filmfragmenten
Oefenen aan de hand van deze fragmenten
Intensieve oefeningen met de hele groep
Bekijken en bespreken van de door cursisten ingebrachte filmopnames

Doelstelling, leerdoelen en toetsing

Doelstelling

De cursist:
- heeft zicht op het theoretisch kader van de leergang en leert kijken naar en reflecteren op de specifieke
kenmerken van de vroege gezinsontwikkeling. Zowel wat betreft de gezonde ontwikkeling als daar waar problemen of
stoornissen zijn.
- kan diagnostische vaardigheden toepassen op het gebied van de ouder-kind relatie en de gezinsontwikkeling.
- weet op gelijkwaardige en nieuwsgierige wijze contact maken met alle gezinsleden en in samenspraak behandeldoelen
te stellen en de behandeling vorm te geven.
- kan met visie en inbreng functioneren in de eigen werkcontext en een bijdrage leveren aan -de oprichting van- een
reflecterend team.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus zal de cursist:
vanuit veilige gehechtheidsrelatie met gezinsleden en met kennis van specifieke thema’s in zwangerschap en vroeg ouderschap speels en fantasievol werken aan nieuwe narratieven en aan herstel van contact en gezonde verandering.

Toetsing

Zelftoetsing van kennis en vaardigheden vindt vooraf en achteraf plaats aan de hand van een vragenlijst.
De cursisten geven bij tourbeurt een presentatie van literatuur aan de groep en elke cursist brengt ter evaluatie en beoordeling een eigen casus met video-opname in. Zowel docent als cursist zullen daarnaast een kort reflectief verslag schrijven.

 

Programma 2019

Dag 1 - 4 november 2019

Introductie Uitgangspunten Leergang:
De Infant Mental Health benadering,
narratieve en hechtingsgerichte systeemtherapie en de rol van Spel en Verbeelding.


Dag 2 - 18 november 2019

Emotionele beschikbaarheid: de vorming van een veilige band.
Leren kijken naar veilige en problematische gehechtheid.
Mededocent: Angelina Linszen-Kooij, K&J-psychiater en IMH-specialist.


Dag 3 - 2 december 2019

a Van preventie tot psychiatrie (1)
Intuitief ouderschap, competentie van ouders, verstoorde ontwikkeling van de relatie, verstoorde ontwikkeling bij kinderen.
Vallen en opstaan.

b Intervisie: mismatch and repair

Dag 4 - 16 december 2019 plus avond

Van preventie tot psychiatrie (2)
(Vroeg) diagnostiek kindfactoren: classificatie 0-5 T/M, preventie en interventie
Gezinsdiagnostiek en interventies.


Dag 5 - 13 januari 2020

Van dyade naar triade & zo verder. Speelsheid en Spanning.
De rol van vader, familie en grootouders.
Mededocent: Jan Olthof, psychotherapeut, narratief systeemtherapeut, opleider en supervisor NVRG


Dag 6 - 27 januari 2020

Trauma & Taal. Het non-verbale en het ongezegde.
Gehechtheidstrauma, preverbaal trauma, scheiding en verlies.
Ruimte scheppen voor het niet vertelde verhaal.

Literatuur

Als verplichte basisliteratuur geldt:

Reader met artikelen (wordt digitaal verstrekt)
Hughes D.A. (2007). Attachment-focused family therapy. New York: Norton Professional; (vertaling 2017) Hechtingsgerichte
gezinstherapie. (p. 1-271). Amsterdam: Uitgeverij SWP
Olthof J. (2012). Handboek Narratieve Psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk. (p.427-453). Utrecht: De Tijdstroom

Facultatief:

Rexwinkel, M.J., Schmeets,M. Pannevis,C. &Derkx,B. red (2011). Handboek Infant Mental Health, Inleiding in de ouder-kindbehandeling. Assen: van Gorcum
Brandt, K., Perry, B.D. e.a. (2014). Infant and Early Childhood Mental Health: Core Concepts and Clinical Practice. Washington DC: American Psychiatric Publishing
Ogden, P., & Fisher, J. (2017). Sensorimotor psychotherapy: Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid (J. Treffers, Vert.). Eeserveen: Mens!
Winnicott, D.W. (1971). Playing and Reality. (Routledge Classics 2005).

Praktische informatie

Locatie en data

Locatie: Schoolpad 7, 6241 CK Bunde
Data: 4 november, 18 november, 2 december (+ avond), 16 december 2019
              13 januari en 27 januari 2020
Tijd: 9.30 – 16.00 plus 1 avond tot 20.00 uur. Inloop en koffie vanaf 9.00 uur.

Prijs

Deelname aan de cursus kost € 1400, inclusief reader en lunches.
Gelieve het cursusgeld na inschrijving over te maken naar rekeningnummer
NL93 ABNA 04.381.68.062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

Let op: aanmelden kan tot een maand vóór aanvang van de cursus

Accreditatie

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)              K&J/OG herregistratie                            39 punten         
6-7-2018            29-1-2018               28-1-2021

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)              K&J/OG opleiding - behandeling            8 punten            6-7-2018               29-1-2018         28-1-2021

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)              K&J/OG opleiding - diagnostiek             10 punten          6-7-2018               29-1-2018         28-1-2021

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)              K&J/OG opleiding - overige taken          1,5 punt              6-7-2018               29-1-2018         28-1-2021

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)                                                                      NVRG - Nascholingscursus                     39 punten          11-12-2017       29-1-2018         28-1-2021

Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH)                                                                                        cursorisch onderwijs                                 35 punten
                                                                                                                                                                               literatuur                                                    35 punten

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)                                                                                               Nascholing psychiatrie                               40 punten
5-10-2018         5-11-2018          27-1-2021

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen naar
Mariëlle Gelissen
Psycholoog/Systeemtherapeut
Opleidingscoördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 0031 (0)6-18050855

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson