Algemene voorwaarden consument

Algemene Voorwaarden Narrare Uitgeverij (consument)

Geldig vanaf 1 mei 2022

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden webwinkel en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Narrare Uitgeverij met betrekking tot de levering van Content en Diensten van de maatschap Narrare Uitgeverij die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna aan te duiden als “Narrare Uitgeverij”, aan consumenten.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Narrare Uitgeverij of derden worden uitgegeven en door Narrare Uitgeverij al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books, tijdschriften, artikelen,  leermiddelen en cursussen.

Dienst: een door Narrare Uitgeverij aangeboden dienst die Narrare Uitgeverij in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Digitale Dienst en een Evenement.

Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld, waaronder Content die als digitaal exemplaar (download) of middels een Digitale Dienst (licentie) in gebruik wordt gegeven.

Digitale Dienst: een Dienst waarbij Narrare Uitgeverij via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur, beschikbaar online of offline, via een website, app of anderszins, toegang tot Digitale Content verleent aan Klant en mogelijke nadere functionaliteiten levert.

Evenement: een training, cursus, workshop, seminar, docentendag of vergelijkbare  dienst;

Gebruiker: een natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Digitale  Dienst.

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Digitale Dienst door Klant en Gebruiker.

Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Narrare Uitgeverij een Overeenkomst sluit, hierin ook wel als ‘consument’ aangeduid.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Narrare Uitgeverij en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Token/Toegangscode: een verificatiemiddel waarbij Narrare Uitgeverij aan Klant  een unieke cijfer/lettercode verstrekt waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Digitale Diensten.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Identiteit van Narrare Uitgeverij

Narrare Uitgeverij B.V., Schoolpad 7, 6241 CK Bunde

www.narrare-uitgeverij.nl en www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Narrare Uitgeverij en Klant. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de websites van Narrare Uitgeverij en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.
 2. Eventueel door de Klant gehanteerde voorwaarden worden door Narrare Uitgeverij van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Narrare Uitgeverij die voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Narrare Uitgeverij is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Narrare Uitgeverij zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken, bijvoorbeeld via haar website en/of nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Klant is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

Artikel 4 – Facturering en betaling

 1. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Narrare Uitgeverij aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij iDEAL of andere door Narrare Uitgeverij toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Narrare Uitgeverij is gerechtigd nakoming van haar verplichting tot levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan haar betalingsverplichting met betrekking tot de betreffende Content of Diensten heeft voldaan.

Artikel 5 – Levering en risico

 1. Levering van Content en hardware geschiedt door:
  1. bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of
  2. online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token of een ander verificatiemiddel.
 2. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 3. Narrare Uitgeverij behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Narrare Uitgeverij uit hoofde van de Overeenkomst.


Artikel 6 – Toegangscodes, Credits en Tokens

 1. Een Toegangscode of Token is strikt persoonlijk. Klant zal de Toegangscode of Token strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandelen. Het is Klant niet toegestaan de Toegangscode of Token op openbaar toegankelijke plaatsen te vermelden of aan meerdere personen of aan derden te verstrekken, tenzij een dergelijke verstrekking uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Narrare Uitgeverij. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Toegangscode of Token kunnen beschikken, stelt hij Narrare Uitgeverij hiervan onverwijld op de hoogte
 2. Bij het afnemen van sommige Digitale Diensten, dient Klant in enkele gevallen gebruik te maken van Tokens in de vorm van een link. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het ontvangen van de digitale diensten.
 3. Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Narrare Uitgeverij bevoegd zijn.
 4. De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Narrare Uitgeverij.
 5. Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

Artikel 7 – Evenementen

 1. Aanmelding voor een Evenement geschiedt schriftelijk (digitaal).
 2. Voor een Evenement gelden de voor dat Evenement gespecificeerde annuleringsvoorwaarden. Indien er geen annuleringsvoorwaarden bij het Evenement zijn vermeld, brengt Narrare Uitgeverij 50 % van de kosten in rekening indien annulering door de Klant uiterlijk een maand voor het begin van het Evenement geschiedt en worden de volledige kosten in rekening gebracht, indien annulering minder dan een maand voor het begin van het Evenement geschiedt, met dien verstande dat de Klant zich in alle gevallen binnen 14 dagen na aanmelding kosteloos kan afmelden voor een Evenement. Indien de Klant niet in staat is het Evenement bij te wonen, kan hij/zij kosteloos een vervanger aan het Evenement laten deelnemen.
 3. Narrare Uitgeverij vermeldt bij het aanbieden van het Evenement telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Narrare Uitgeverij gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk twee werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 4. Cursusmateriaal wordt uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant verstrekt en zal in geen geval commercieel worden gebruikt.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Narrare Uitgeverij of haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Narrare Uitgeverij door Narrare Uitgeverij aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

Artikel 9 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 9 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Narrare Uitgeverij of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content en de eventueel voor het gebruik daarvan benodigde programmatuur.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Narrare Uitgeverij en Klant. De duur van het gebruiksrecht bedraagt één jaar, tenzij schriftelijk een afwijkende duur door Narrare Uitgeverij wordt vermeld. Bij de aankoop van e-books verstrekt Narrare Uitgeverij aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 10 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet. Het gebruiksrecht mag slechts worden uitgeoefend door Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gebruikers zijn en hoeveel dat er zijn, mag het gebruiksrecht slechts worden uitgeoefend door één Gebruiker.
 5. Narrare Uitgeverij of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 6. Narrare Uitgeverij of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 7. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 9, mag Narrare Uitgeverij de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Narrare Uitgeverij om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen.

Artikel 10 – Digitale Content op materiële drager

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content die op een materiële drager voor gebruik ter beschikking wordt gesteld in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
  a. hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Narrare Uitgeverij een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
  b. hij aan Narrare Uitgeverij een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
  c. hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.
  3. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.


Artikel 11 – Gebruik van Digitale Diensten

 1. Klant is verplicht om zijn eigen naam op te geven bij het aanmaken van accounts om gebruik te kunnen maken van Digitale Diensten. Aliassen zijn niet toegestaan. Indien Klant de indruk heeft dat iemand anders van zijn account gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan Narrare Uitgeverij.
 2. Het is Klant niet toegestaan Digitale Diensten beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij Narrare Uitgeverij daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Klant dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten om gebruik te kunnen maken van programmatuur. Klant is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen.
 4. Het is Klant niet toegestaan programmatuur die bij het gebruik van Digitale Diensten wordt gebruikt geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door Narrare Uitgeverij ter beschikking is gesteld, tenzij Narrare Uitgeverij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 5. Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van programmatuur is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.
 6. Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.
 7. Indien Klant eigen content kan toevoegen bij de Digitale Dienst, is Klant bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor deze door hem geplaatste content bij Digitale  Diensten. Klant garandeert dat hij bevoegd is deze content te plaatsen en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Narrare Uitgeverij van aanspraken van derden in dat verband. Narrare Uitgeverij kan niet worden aangesproken op onvolledigheid of onjuistheid van door Klant zelf geplaatste content.
 8. Het is niet toegestaan om content te plaatsen die strafbaar is, onrechtmatig is, haatdragend, bedreigend of pornografisch is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen. Gedrag in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals ongepaste en kwetsende taal, racisme, vooroordelen, pesten en intimideren is niet toegestaan.
 9. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel, is Narrare Uitgeverij bevoegd door Klant geplaatste content te verwijderen en de toegang tot het account voor Digitale Diensten van Klant met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht van Narrare Uitgeverij om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Narrare Uitgeverij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het account.

Artikel 12 – Privacy

 1. Voor zover Narrare Uitgeverij in het kader van de levering van Content en Diensten in de hoedanigheid van verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
 2. Narrare Uitgeverij kan in het kader van de klantrelatie persoonsgegevens verwerken van werknemers of andere personen onder rechtstreeks gezag van Klant. Deze verwerking is beschreven in het Privacybeleid van Narrare Uitgeverij, dat beschikbaar is op de website van Narrare Uitgeverij. Klant draagt er zorg voor dat betreffende personen over dit gebruik geïnformeerd worden.

Artikel 13 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Narrare Uitgeverij kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
  1. Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
  2. ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
  3. ten aanzien van Klant, natuurlijke persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Narrare Uitgeverij verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/ of Dienst onmiddellijk eindigen.